top of page

Dommerklubben Fløjten - Vedtægter

Vedtægter for dommerklubben fløjten stiftet den 9. november 1987

§1  Foreningens navn er Håndbolddommerklubben fløjten stiftet den 9. november 1987, med hjemsted i den nordvestlige del af Vestsjællands Amt.

§2  Foreningens formål er at skabe sammenhold og samarbejde mellem områdets dommere til højnelse af dommerstanden. 

§3  Enhver håndbolddommer med gyldigt dommerkort samt dommerudvikler og vejleder, kan optages som medlemmer, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Passive medlemmer blandt tidligere dommere, udviklere og vejleder kan optages.

§4  Kontigentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen og opkræves en gang årligt. Kontigentet betales inden 30 dage og senest 90 dage efter modtagelsen af opkrævningen. Restance derudover medføre udelukkelse. Et melem der er i restance kan optages, når skyldigt kontigent er betalt. Hvis et medlem ønsker et sabbatår fra sin dommergerning, er der kontigentfritagelse til dommerklubben i samme periode. Det er Gratis for nyuddannede dommere at blive optaget i dommerklubben til denormanden førstkommende generalforsamlingn med fuld stemmeret.

§5  Bestyrelsen består af, foruden formanden, af fire bestyrelsesmedlemmer.
Formanden vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.
Generalforsamlingen vælger desuden 2 supplanter til bestyrelsen.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.

Udover bestyrelsen, vælges en revisor for 1 år ad gangen, samt valg af en revisorsupplant for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

§6  Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts-april med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller.
3. Formandens beretning.
4. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab.
5. Fastsættelse af kontigent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg
A. Valg af formand.
B. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
C. Valg af bestyrelsessuppleanter.
D. Valg af revisor.
E. Valg af revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Generalforsamlingen indkaldes via elektronisk post, alternativt via brevpost, til medlemmer der ikke har en email adresse, senest 21 dage før den afholdes.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
På generalforsamlingen afgøres alle sager, ved almindeligt flertal. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Kun personer over 18 år er valgbar til bestyrelsen.

§7 Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, når flertallet af bestyrelsen finder fornødent, eller mindst 1/3 del af foreningens aktive medlemmer stiller skriftlig krav herom, med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest 4 uger efter krav herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§8 Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilket alene foreninger hæfter med den respektive formue.
Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser over for foreningen, ud over kontigentet. Foreningens medlemmer har ingen krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§9 Vedtagelser i bestyrelsen kræver, over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

§10 Foreningens regnskabsår går fra 01.03. til 28/(29) 02.

§11 Foreningen tegnes ved underskrift af formand og kasserer.

§12 Opløsning af foreningen, kræver vedtagelse på to af hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger hvor der på den første generalforsamling kræves, at 2/3 dele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsning.
På den anden generalforsamling er det almindelig stemme flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
I tilfælde af opløsning, tilfalder foreningens eventuelle formue håndbolden i DGI Nordvestsjælland, med pligt til at anvende midlerne til håndbolddommernes efteruddannelse.

revision således vedtaget den 07.04.2011.

bottom of page