top of page

Dommerklubben Syd - Vedtægter

er det nødvendigt.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter indvarslingen.

Generalforsamlingen er højeste myndighed, og afgør valg og andet punkt på dagsordenen ved almindeligt stemmeflertal.

På forlangende skal skriftlig afstemning finde sted.

Regnskabet fremlægges til godkendelse for generalforsamlingen under skrevet af kasserer og revisor. Regnskabet går fra 1/4 til 31/3.

Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger føres til protokols, og underskrives af formand og dirigent.

Dagsordenen på generalforsamlingen omfatter følgende  punkter:

 

1.                   Valg af dirigent

2.                   Beretninger

3.                   Regnskab

4.                   Indkomne forslag

5.                   Fastsættelse af næste års kontingent

6.                   Valg af bestyrelse

7.                   Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

8.                   Valg af revisor og revisorsuppleant

9.                   Eventuelt

 

Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, vælges således:

Formanden vælges på ulige år for 2 år af gangen.

2 medlemmer vælges i lige år for 2 år af gangen.

2 medlemmer vælges i ulige år for 2 år af gangen.

Endvidere vælges der hvert år 1 suppleant til bestyrelsen, 1 revisor og

1 revisorsuppleant.

 

Et medlem kan kun vælges, hvis vedkommende er til stede eller har                      

Givet skriftligt samtykke dertil.

 

§4:Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer, sekretær ,kamppåsætter

 

§5:Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

 

§6:Ændringer i disse love kan kun foretages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer for.

 

§7:Klubben kan kun opløses ved 2 på hinanden lovligt indvarslede general forsamlinger med dette punkt på dagsordenen, og med mindst 3/4 af de fremmødte stemmer derfor. Opnås dette ikke, indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig, uanset ovenstående bestemmelser, med almindeligt flertal.

 

§8:Ved opløsning tilfalder klubbens eventuelle aktiver HRØ

 

 

Ovenstående love er vedtaget på ordinær generalforsamling torsdag den

28. april 2011

 

 

 

                      Benny Damgaard                Jesper Kristensen

                         Dirigent                                 Formand

bottom of page